Ảnh Cộng đồng tại Đức

Công ty COMD và Selgros Cash&Carry hướng dẫn các doanh nghiệp về quy định của Sở tài chính đối với máy tính tiền từ năm 2017

29.10.2016 03:12 1744

Nguồn : Văn Long - Thoibao.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác