Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Dương Thế Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 16 của Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhìn chung đã có sự chuyển biến khá tích cực. Đáng chú ý là nhiều chi, đảng bộ cơ sở của Thành phố thực hiện một cách linh hoạt trong việc vận dụng cho hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện theo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày một thiết thực hơn. Hầu hết các cấp ủy đảng đều cho rằng, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng là hết sức cần thiết, có vai trò rất quan trọng; đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. 

Những thông tin trên báo, tạp chí của Đảng đã góp phần tích vực vào việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với xã hội, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng chính đáng, những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, cụ thể như: số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng vẫn chưa đạt so với yêu cầu đề ra, đồng thời số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng giảm dần qua từng năm.

Đánh giá và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng: Số lượng giảm dần đối với việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong thời gian qua là do một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết về công tác này. Bên cạnh đó, hiện nay, việc tăng các hoạt động báo chí điện tử cạnh tranh quyết liệt với thông tin của các cơ quan báo Đảng cũng làm hạn chế việc phát hành báo, tạp chí của Đảng. Công tác phát hành của một số cơ quan báo, chí của Đảng còn chậm, chưa có sự phối hợp tốt với các đầu mối phát hành. Nội dung thông tin của một số báo, tạp chí của Đảng vẫn còn thiếu các bài viết mang tính phát hiện, phân tích nhằm đưa ra những góp ý sắc bén, đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền thành phố. Ngoài ra một số tạp chí của Trung ương sử dụng từ ngữ mang tính học thuật cao nên đã gây không ít khó khăn cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thân Thị Thư yêu cầu: Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ chính trị của mỗi chi, đảng bộ. Do đó, các chi, đảng bộ trong toàn Thành phố cần xem xét, đánh giá lại những việc làm được và chưa làm được, đồng thời nhắc nhở cấp ủy các cấp tại địa phương mình thực hiện tốt tinh thần Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và Kết luận số 16-KL/TU của Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thân Thị Thư mong muốn, trong thời gian tới, các báo, tạp chí của Đảng cần đổi mới nội dung và hình thức, nhất là các tạp chí của Đảng giảm thiểu việc sử dụng từ ngữ mang tính hàn lâm, học thuật. Thông tin phản ánh cần nhanh nhạy, hấp dẫn, đa chiều và "đời sống" hơn nữa, tránh lối viết khô cứng, giáo điều; chú trọng các bài viết sâu sắc, mang tính thực tiễn, có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước vấn đề dư luận quan tâm.

Đối với công tác phát hành, đồng chí Thân Thị Thư yêu cầu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng sao cho thuận lợi và nhanh hơn, để thông tin về sớm với cơ sở.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể và đã có thành tích xuất sắc trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận số 29 của Bộ Chính trị và tặng Giấy khen cho 7 tập thể có thành tích trong thực hiện Kết luận số 16 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh./.

VL
VL/dangcongsan.vn