Chính trị

ĐẠI HỘI XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG RỰC RỠ

28.01.2016 12:30 5539

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội, có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự.
ĐẠI HỘI XII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH CÔNG RỰC RỠ
Biểu quyết tại Đại hội

Đại hội XII được triệu tập theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI nhưng có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, hai năm thực hiện Hiến pháp 2013.

Nhiệm vụ của Đại hội XII là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 5 năm tới. Đại hội XII cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, bầu Ban Chấp hành khóa XII. Đại hội XII có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đối mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội XII của Đảng thể hiện tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới, khẳng định bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng tươi đẹp, phồn vinh, vững tin đi lên chủ nghĩa xã hội, bước tới đài vinh quang, từng bước đuổi kịp và sánh vai với các nước trong khu vực và cường quốc năm châu.

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới, thành công của Đại hội trước hết thể hiện ở chỗ đã hoàn thành được mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra, đáp ứng được lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày đêm theo dõi tin tức của Đại hội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam với số phiếu nhất trí, tán thành cao. Nghị quyết của Đại hội đã Quyết nghị thông qua đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới; thông qua Dự thảo phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020. Những nội dung đó giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chỉ đạo Bộ Chính trị, căn cứ Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội, kết quả biểu quyết, để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

Tinh thần Đoàn kết -Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới của Đại hội thể hiện đậm nét trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương đã gửi các đại biểu Đại hội dự thảo các văn kiện và đã được thảo luận góp ý nghiêm túc tại đại hội đảng bộ các cấp, được công bố rộng rãi để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Các ý kiến đóng góp rất phong phú, quý báu, tâm huyết, trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, với nhân dân, với đất nước. Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng, bổ sung hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Nhờ đó, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng có nhiều điểm mới, bổ sung, phát triển các văn kiện Đại hội XI, được thể hiện một cách ngắn gọn, súc tích, chứa đựng hàm lượng khoa học, cách mạng, thể hiện ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, bản lĩnh, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tinh thần chung của Đại hội XII là quyết tâm, kiên trì, kiên định, vững bước, vững tin trên con đường đổi mới, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ riêng điều đó cũng đủ nói lên và chứng tỏ tầm nhìn, cách nhìn và bản lĩnh của Đảng vì đây chính là sự đúc kết thành tựu và hạn chế 30 năm đổi mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Trí tuệ, ý chí, quyết tâm, bản lĩnh của Đảng còn thể hiện ở chỗ trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, cùng với việc tiếp tục khẳng định tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, lần đầu tiên Đảng ta đưa vấn đề “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” vào chủ đề của Đại hội. Thành công ở đây chính là ở chỗ chủ đề Đại hội là sự gắn kết sâu sắc, chặt chẽ, mật thiết lòng dân với ý Đảng. Với những điểm mới trong chủ đề Báo cáo, Đại hội XII của Đảng muốn khẳng định một cách dứt khoát rằng dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước và điều đó phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong thực tế trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tất cả vì lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc. Đại hội khẳng định quyết tâm phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là sự tiếp nối các nghị quyết của Đảng từ Đại hội VIII, nhưng với tinh thần quyết liệt hơn, cụ thể, rõ ràng hơn.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng không chỉ khẳng định đạt được những thành quả quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XI, mà với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội cho rằng chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật là một thành công của Đại hội nhìn dưới góc độ tiếp tục đổi mới tư duy. Tư duy này đã được khởi xướng ở Đại hội VI, tiếp tục thấm vào đường lối và quá trình chỉ đạo thực tiễn của Đảng qua 30 năm đổi mới. Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra rằng “sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai lầm khuyết điểm và tự vượt lên chính bản thân mình”[1]. Tinh thần này là một trong những nội dung căn cốt trong di sản Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng khi Người bàn đến Đảng ta là một Đảng cầm quyền, chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh. Tự phê bình và phê bình, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, thực hiện dân chủ là một truyền thống tốt đẹp, quý báu của Đảng ta. Hồ Chí Minh viết: “Nói về Đảng, một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[2].

Đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, mà một trong những điều quan trọng nhất của đổi mới tư duy là phải có trí tuệ, bản lĩnh và dũng khí để nhìn lại chính mình và vượt qua chính mình. Kế tục tinh thần của các Đại hội trước, Đại hội XII đã làm rất tốt vấn đề này. Sự thẳng thắn, không né tránh, bao biện trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chứng tỏ và khẳng định ý nguyện chân thành và ý chí, quyết tâm cao cả của Đảng nguyện làm làm hết sức mình vì lợi ích của dân tộc, củaTổ quốc.

Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cũng như nhiều hạn chế, yếu kém, Đảng ta khẳng định rằng “đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những bài học kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới”.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Cần phải khẳng định rằng Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, quyết tâm  và bản lĩnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới của Đại hội XII thể hiện rất rõ ở kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị khóa XII. Kết quả bầu cử ở Đại hội là sự kết tinh tinh thần dân chủ, bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ của Đảng hơn 80 năm qua, tập trung, quy tụ ở nhiệm kỳ Đại hội XI, trực tiếp là các Hội nghị Trung ương 12, 13, 14. Vấn đề nhân sự của Ban Chấp hành trung ương đã được thảo luận rất kỹ ở các hội nghị này, đặc biệt là Hội nghị 14. Đây là hội nghị có lần bỏ phiếu kín nhiều nhất từ trước đến nay theo một quy trình chặt chẽ, thể hiện sự thẳng thắn, chân thành, dân chủ, trách nhiệm và đạt được sự thống nhất rất cao, thành công hết sức tốt đẹp. Với nhân sự 4 vị trí chủ chốt, Trung ương thảo luận từng trường hợp một. Riêng việc giới thiệu vị trí Tổng Bí thư phải qua ba lần bỏ phiếu. Lần thứ nhất bỏ phiếu chọn một trong ba phương án: phương án một là giữ lại Tổng Bí thư; phương án hai là giữ lại Tổng Bí thư và Chủ tịch nước; phương án ba là giữ lại cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị thảo luận và Trung ương đã bỏ phiếu chọn phương án một.

Lần thứ hai, Trung ương đã đề cử thêm bốn đồng chí thì tất cả các đồng chí đó đều xin rút. Không phải là Bộ Chính trị cho rút mà Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu cho rút. Điều đó thể hiện tinh thần dân chủ rất cao với một quy trình chặt chẽ, theo đúng quy định của Đảng.

Lần thứ ba bỏ phiếu riêng đồng chí Nguyễn Phú trọng và ý kiến Trung ương đa số là đồng ý. Như vậy là Trung ương đã làm rất kỹ, rất dân chủ, rất tập trung.

Ngoài trường hợp bỏ phiếu vị trí Tổng Bí thư, Hội nghị 14 còn bỏ phiếu giới thiệu 3 vị trí chủ chốt còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Tất cả phương án nhân sự nêu trên là sự chuẩn bị và giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI để Đại hội XII và Ban Chấp hành khóa XII xem xét, quyết định cuối cùng. Các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, vừa thể hiện tính kế thừa vừa đảm bảo trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của Đảng.

Tinh thần dân chủ còn được thể hiện rất rõ khi các đoàn đại biểu ở Đại hội đã giới thiệu thêm 62 nhân sự, trong đó gần 50% là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI), trong đó có nhiều nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Tất cả 9 Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XI không được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu để bầu vào Trung ương khóa XII bao gồm cả Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đều xin rút khỏi danh sách. Đại hội đã tiến hành 3 vòng bỏ phiếu để xem xét, quyết định các trường hợp xin rút khỏi danh sách bầu Ban Chấp hành khóa XII; bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên theo thứ tự từ cao xuống thấp do số dư của danh sách đề cử vượt quá 30 % so với số ủy viên Trung ương cần bầu.

Với một quy trình chặt chẽ, dân chủ như vậy, cuối cùng 23 người có đơn xin rút đã được Đại hội bỏ phiếu với kết quả cho rút khỏi danh sách đề cử. Sau tất cả các khâu được tiến hành rất kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng quy trình thể hiện tinh thần dân chủ cao, Đại hội đã chốt danh sách 246 ứng cử viên để bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Danh sách này bao gồm ứng cử viên do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và ứng cử viên do Đại hội XII đề cử bổ sung.

Có thể khẳng định rằng chưa có một đại hội nào mà tinh thần dân chủ trong Đảng thể hiện qua việc bỏ phiếu nhiều lần, đúng quy trình từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ra đến Đại hội XII nhiều như Đại hội lần này. Điều này bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc cho rằng Bộ Chính trị chia rẽ, mất đoàn kết và không dân chủ.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, bầu được đồng chí Nguyễn Phú Trọng với số phiếu gần như tuyệt đối làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; bầu 19 đồng chí vào Bộ Chính trị; bầu 03 đồng chí vào Ban Bí thư  và 21 đồng chí vào Uỷ ban kiểm tra Trung ương.

Như vậy, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công đó có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản là sự chuẩn bị các văn kiện và nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI hết sức bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng, trách nhiệm. Thành công của Đại hội còn do sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của toàn thể cán bộ, đảng viên cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội và các công việc chuẩn bị của Đại hội. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 5 năm 2016-2020, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

PGS.TS Bùi Đình Phong[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999, tr.60.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nọi, 2011, t.5, tr.301.

 

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác