thông báo & nhắn tin

THÔNG BÁO về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ Nhất

27.02.2015 19:20 9380

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo để cộng đồng kiều bào tại Đức, đặc biệt là các tổ chức và cá nhân hoạt động báo chí trong cộng đồng, hưởng ứng và tham gia dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ nhất (dành cho lĩnh vực báo chí), được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh các tác giả và tác phẩm báo chí xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2014. Xin xem Thông báo của Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ Nhất sau để biết thông tin cụ thể về tiêu chí dự thi, cơ cấu giải thưởng, thời hạn nộp hồ sơ và đầu mối liên hệ.
THÔNG BÁO về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ Nhất
Các nhà báo Việt Nam tại Đức tác nghiệp.

                                   THÔNG BÁO

V vic gi tác phm tham d Gii thưng toàn quc

v Thông tin đi ngoi ln th nht năm 2014 (lĩnh vc báo chí)

Căn cứ Điều lệ Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại (ban hành theo Quyết định số 2380-QĐ/BTGTW ngày 4.12.2014), Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 đề nghị các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài nước lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự theo các tiêu chí sau:

I. QUY ĐNH CHUNG V NI DUNG

1. Tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian quy định từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

2. Tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, thông tin chính xác, tính thuyết phục cao, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá tốt; đóng góp hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam, cụ thể là:

- Có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; về tình hình trong nước, thành tựu công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình,ổn định, phát triển, giàu tiềm năng, tích cực hội nhập quốc tế.

- Thông tin chính xác, kịp thời, sâu sắc và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Góp phần đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Việt Nam, đặc biệt là vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, như chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…, qua đó góp phần kịp thời định hướng dư luận, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực xấu.

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

II- QUY ĐNH V TH LOI TÁC PHM D THI

Loại hình báo chí xét trao giải thưởng bao gồm 05 thể loại: báo in, phát thanh,truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Cụ thể như sau:

1. Gii báo in gm 3 gii

- Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn

- Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận

- Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

2. Gii Phát thanh gm 03 gii:

- Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (không quá 05 phút)

- Giải bình luận, chuyên luận (không quá 08 phút), tọa đàm và chương trình phát thanh tổng hợp (không quá 60 phút).

- Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (không quá 08 phút).

Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một chùm) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Các tác phẩm thể hiện được đặc trưng của phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

3. Gii Truyn hình gm 3 gii:

- Giải Tin, phóng sự, ký sự (phóng sdưới 15 phút, ký sdưới 30 phút).

- Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm, chuyên đề (dưới 120 phút).

- Giải Phim tài liệu (dưới 60 phút).

Các tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

Những tác phẩm bằng tiếng nước ngoài phải có phụ đề bằng tiếng Việt.

4. Gii báo đin t gm 2 gii:

- Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận

-Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo

điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một chùm tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một chùm bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

5. Gii nh báo chí có 1 gii:

- Giải Ảnh đơn, Nhóm ảnh, Phóng sự ảnh.

Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính,ảnh phong cảnh.

III. QUY ĐNH V TÁC GI

Tác giả: là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, hoặc tập thể tác giả.

Các tác phẩm báo chí đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự thi “Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí)” nhưng phải ghi rõ mức giải (đã đoạt được) cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

IV. CƠ CU GII THƯNG

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí) gồm 05 loại giải, với các giải chính thức do Hội đồng Giải xem xét, quyết định, được trao cho tác phẩm thuộc 05 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử và Ảnh báo chí.

Mỗi loại hình bao gồm: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích.

Lễ trao giải Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí) được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2015

V. QUYN LI CA CÁC TÁC GI ĐOT GII

a) Đối vi tác phm báo chí đot gii Nht, phn thưởng gm có:

- Biểu trưng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 (lĩnh vực báo chí)

- Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.

- Tiền thưởng theo quy định.

b) Đối vi tác phm báo chí đot gii Nhì, gii Ba, gii Khuyến Khích, phthưởng gm có:

- Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức

- Tiền thưởng theo quy định

Cùng một số Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét, quyết định

VI. QUY ĐNH V H SƠ TÁC PHM D GII

1. V tác gi: Ghi rõ họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.

2. V tác phm:

- Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt, bao gồm: nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện,sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm.

Đối vi báo in, báo đin tphải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối,kèm theo 02 bản photocopy.

Đối vi tác phm truyn hình, ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, USB ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thể loại, thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh (lời bình).

Đối vi tác phm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác phẩm, tác giả, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm.

Đối vi tác phm nh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Thông báo này.

- Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm tham dự Giải.

VII. CƠ QUAN THƯNG TRC GII:

Cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất năm 2014 là Thông tấn xã Việt Nam. Các cơ quan báo chí, các bộ ngành và địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tác giả trong và ngoài nước có tác phẩm thông tin, báo chí phù hợp nêu trong thông báo này lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đến cơ quan thường trực

Giải trưc ngày 31 tháng 3 năm 2015

- Địa chỉ tiếp nhận:

Trung tâm Bi dưng nghip v Thông tn xã Vit Nam.

Địa chỉ: Phòng 306, tòa nhà 11, Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại: 04 933 2080/04 933 1079, di động: 0913 547 901 (đ/c Ngô Thị Hồng Thanh, hoặc 098 365 0078 (đ/c Nguyễn Thu Hiền),

Email: [email protected]

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại

lần thứ nhất năm 2014./.

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác