Ký sự: Tấm bia tưởng niệm Chủ tich Hồ Chí Minh tại Moritzburg, CHLB Đức.

Khai mạc Hội trại Sinh viên Việt Nam lần thứ II, 2014 tại Đức.