Auslandsvietnamesen sind wichtige Kräfte des Landes

Die ständige Kommission der Vaterländischen Front Vietnams hat am Mittwoch ein Treffen mit den Mitgliedern des Rates der Vaterländischen Front Vietnams, die im Ausland leben, abgehalten. 
Vì sao doanh nghiệp Việt không lớn được?

Cứ làm được một đồng thì phải chi cho “bôi trơn”, cho tham nhũng 0,72 đồng, thậm chí có lúc phải chi đến 1,02 đồng thì doanh nghiệp Việt làm sao mà lớn được, chuyên gia kinh tế Phạm Chi…