Công đoàn đe dọa bãi công trong ngành bưu điện

Ngành đường sắt bãi công, nhà trẻ bãi công, giờ đây ngành bưu điện cũng đe dọa bãi công. Vào ngày cuối tuần, công đoàn Verdi đã chấm dứt đàm phán với tập đoàn Bưu điện Đức về giảm giờ…