Tiếp tục xuống đường tại Frankfurt am Main, Đức phản đối Trung Quốc

Bình luận