Vietnam: Multiple women sell their unborn children to China

A commune in the province of Nghệ An recorded 22 women who sold their unborn child over to China for about 40 to 80 million Vietnamese Đồng (approximately 1,700 – 3,500 US-Dollars). According to an article of the Vietnamese online…
Cử tri là gì qua lời Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 trả lời cử tri ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ông Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói thẳng thắn rằng „Việc tôi đi hay ở do trung ương quyết định, không phải…