Bộ Trưởng Tô Lâm và chiếc chuyên cơ Slovakia chở mật vụ Việt Nam

Bộ Trưởng Tô Lâm liên quan gì đến chiếc chuyên cơ của Chính phủ Slovakia chở mật vụ Việt Nam?

(Thoibao.de)