Trung Quốc – Thực dân mới trong thế kỷ 21

Theo nhận định của nhà phân tích Georg von Wallwitz, Trung Quốc đang ngày càng củng cố mình là cường quốc lãnh đạo trên thế giới. Một công cụ chiến lược cho ý đồ này là cho vay tín dụng…
Kommentar: Die Öffentlichkeit wird sie feuern

Noch nicht entwickelt: Zählt man die Geburtstage auf vietnamesischer Art, dann ist die revolutionäre Presse Vietnams sehr alt: 93 Jahre. Eine ganze Truppe mit mehr als 22.000 Mitgliedern im Journalistenverband, mehr als 18.000 Personen haben einen Journalistenausweis, 850 Medienanstalten: keiner…
Công chúng sẽ sa thải

Chưa trưởng thành: Theo cách đếm tuổi của VN, nền bào chí Cách mạng VN đã rất già, tới 93 tuổi. Với lực lượng hơn 22.000 hội viên hội nhà báo, hơn 18.000 người có thẻ nhà báo ,  850…