Những quy định, điều luật mới từ năm 2018

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, một số quy định, điều luật sửa đổi bắt đầu có hiệu lực, tác động tới những người tiêu dùng ở Đức, sau đây là một số sửa đổi quan trọng nhất liên quan tới…