Covid-19: The world is reeling – Vietnam hiding

Covid-19 disaster is raging all over the world, but Vietnam says it has been able to control the epidemic, what about the reality? While international media is covering increasing outbreak in countries outside of China such as Japan, South Korea,…
Thế giới quay cuồng – Việt nam che giấu?

Đại họa Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhưng Việt Nam nói đã khống chế được dịch, thực tế thì sao? Trong khi tin tức về dịch bùng phát ở các nước ngoài Trung quốc như Nhật…