Xin trợ giúp tiền lương cho nhân viên (Kurzarbeitergeld)

A. Điều kiện cần phải có để nhận được hỗ trợ :

  1. Có thỏa thuận giữa Chủ doanh nghiệp và người lao động về việc tạm nghỉ việc và hưởng mức lương thấp hơn so với mức lương khi đi làm đủ giờ.
  2. Chủ doanh nghiệp phải làm báo cáo cho nhân viên tạm nghỉ việc lên sở lao động chủ quản.
  3. Chủ doanh nghiệp đặt đơn xin tiền hỗ trợ

B. Thời gian cho tiền và mức tiền hỗ trợ :
100% chi phí bảo hiểm + 60% (67% cho người có con) mức lương đã khấu trừ.
(Netto) cho những thời gian bị tạm nghỉ việc. Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng

C. Phương pháp đặt đơn xin trợ giúp tiền lương cho nhân viên
Bước 1:
Làm báo cáo cho nhân viên nghỉ làm vì dịch bệnh COVD19
/ Anzeige über Arbeitsausfall
https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal
Báo cáo có thể gửi qua Fax => Fax Nr. 0911/5295131,
Qua bưu điện theo địa chỉ => Agentur für Arbeit Nürnberg, 90300 Nürnberg
qua Email => [email protected]

Bước 2: Đặt đơn xin tiền trợ giúp/ Kurzarbeitergeld beantragen
có hai cách đặt đơn như sau:
1. Đặt đơn xin tiền trợ giúp qua trang WEB của sở lao động / Kurzarbeitergeld online beantragen
https://www.arbeitsagentur.de/…/kurzarbeitergeld-uebersicht…
https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal
2. Điền và gửi đơn qua bưu điện đến sở lao động địa phương

Các hướng dẫn và mẫu đơn có thế lấy từ trang WEB của Bộ lao động. https://www.arbeitsagentur.de/…/kurzarbeitergeld-uebersicht…
Lưu ý: Những nhân viên làm theo chế độ MiniJob không có tiêu chuẩn nhận trợ giúp.

Đinh Tuấn Hưng
Existenzgründerberater
VietStar Consulting Berlin

Nguồn : Tư vấn doanh nghiệp