Nguyễn Phú Trọng “Đốt lò” hay nuôi tham nhũng?

Trong sạch, chống tham nhũng là phẩm chất đầu tiên của lãnh đạo năm nay, Đảng đặc biệt nhấn mạnh điều này. Điều nhấn mạnh tiếp theo là cấm chạy chức chạy quyền. Cuối tháng 9/2019, Bộ Chính trị ra…