Hội nghị trung ương 15 có đạt được đồng thuận?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=uUxvTrX3EZE Hội nghị trung ương 15 khai mạc vào ngày 15/01/2021 là hội nghị cuối cùng, khép lại nhiệm kỳ XII của Đảng Cộng sản với không ít sóng gió cả về tình hình nội bộ trong Đảng…
Can communist regime guarantee foothold for talent people?

“The national strategy to attract and appreciate talents” announced by Vietnam’s Ministry of Home Affairs has just been published by the media saying that a new good institution ensures a sustainable foothold for talented people. Professor Nguyen Dinh Cong, former…