Đảng bấn loạn với 3 thách thức: Phản động, Biển Đông và tự diễn biến

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=kJucbP4T4zY Ba thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt được ông Tô Lâm đưa ra ngày 27 tháng 1 năm 2021, tại phiên thảo luận của Đại hội 13 theo thứ tự như sau: Thứ nhất là âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn. Thứ hai là nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của … Đọc tiếp Đảng bấn loạn với 3 thách thức: Phản động, Biển Đông và tự diễn biến