Đảng muốn nhận Đô la nhưng từ chối nhân quyền

Bình luận