Vietnam may become world factory for counterfeiting

Recently, the market management forces in many Vietnamese localities have continuously seized a large number of counterfeit consumer goods, counterfeiting trademarks of big registered brands. Some experts worry that Vietnam is in danger of becoming a “global factory” of fake…
Thế lực nào đang “đâm sau lưng” Tô Lâm?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=3sB1fjw-IUU Ở trong ĐCS luôn có những cuộc đấu đá không liệt giữa các phe nhóm. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của…