Threats from China’s external military bases

Recently, the US military confirmed that China has completed the construction of a pier more than 330 meters long at its only foreign naval base in Djibouti on the shores of the Bab el-Mandeb Strait in East Africa. The modernization…
China is stepping up information warfare

The Chinese Communist Party (CCP) has opened a new front in its long and ambitious battle to shape global public opinion: the West’s social media. Liu Xiaoming, a former Chinese ambassador to the UK, is now one of the CCP’s…
Vũ Nhôm bị ai “xử” trong tù?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=8arkBXFyb1I Vũ Nhôm là nhân vật được dào tạo làm công an tình báo, là người dưới trướng của ông Phạm Minh Chính thì ông Chính còn làm phó tổng cục tình báo Bộ Công An. Nếu ông…