What should Vietnam learn from the Chinese Communist Party?

Historical and Chinese researchers participating in a YouTube discussion of BBC News Vietnamese broadcast on July 8, 2021, said that Vietnam can learn a lot from red China in the fields of education and economics. , science and technology…, but…
Sài Gòn có đang ổn không?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=q7XXgBHu7zM Có, đang ổn. Mặc dù đã trải qua 40 ngày hạn chế đi lại, giao thương, và giờ thì bắt đầu 15 ngày gần như phong tỏa. Nói là gần như, vì ngôn ngữ văn bản hành…