Quật Chu Ngọc Anh trước, quật đàn em Chu sau, ông Trọng đang đổi chiến thuật với ý đồ gì?