Trùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thánh thức ông Tổng