Chính Phủ bị công nhưng ông Chính lại nghênh chiến sòng phẳng?