Ông Tổng “lùa gà”, Đồng Nai và Hải Dương là 2 điểm giăng lưới