Quốc Phòng có biến lớn, Phe Tổng hô xung phong tấn công phe Thủ Chính