Quảng Ninh muốn làm vua một cõi xẻ thịt di sản thiên nhiên thế giới bán