Tướng Tô thông minh thả chim dễ dàng rồi vất vả truy bắt