Trần T. Anh vẫn chưa yên, Tô Đại quyết không tha ông Tổng.