Khi Tô Đại đã nói là làm hệ thống sân sau của Tổng Bạc bị đánh tan tác