“Thượng bất chính, để hạ tắc loạn”: Cháy nhà lộ mặt ông Tổng?