Chặn được Trần Quốc Tỏ, Tô Đại an tâm đốn Trụ Thưởng?