Bám Huệ Vương sang “chầu” thiên triều, Trần Quốc Tỏ ra mặt chống Tô Đại?