Leaving his ministry, General To Lam may need 50 hectares of land?

ccording to initial information, To Lam will concurrently hold two positions, both as State President and Minister of Public Security. This is considered a victory for To Lam. However, at this time, the political scene fluctuates unpredictably. On the second…
Ai là con nhà Phật, ai là mạo nhận!

Ngày 17/5, RFA Tiếng Việt bình luận “Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Minh Tuệ cho thấy “ai mới là bậc chân tu”’. RFA nhắc đến 2 công văn trong cùng một ngày, của…