Vừa triệt hạ trùm nhóm Nghệ An, Tô lại quẳng thòng lọng vào cổ trùm nhóm Hà Tĩnh!