Bỏ Bắc Hàn – Việt Nam về “phe” Mỹ?

Ông Kim Jong Un, lãnh đạo tối cao Bắc Hàn có vẻ như thay vì mở cửa kinh tế nhanh chóng để lo cho cuộc sống của người dân, thì nay đã điều chỉnh chiến luợc cho đất nước theo…