Chơi với Mỹ không sợ mất Đảng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=in93CSA9j4M Trước thềm năm mới 2021 và Đại hội 13 của Đảng, Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, một trong số những triết gia đương đại của cộng đồng nghiên cứu triết học trên thế giới…
Mặc dân „lóp ngóp“ – Đảng lo Đại hội

Hôm 20/10/2020, đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố các văn bản là dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng này dự kiến họp vào đầu sang năm để ‘xin ý kiến nhân dân’. Bốn dự thảo…