Quân đội trung thành với Đảng hay với Nhân dân?

Lực lượng quân đội ở hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều được nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc chống ngoại xâm và bảo vệ nhân dân chống lại những nguy cơ gây ra thảm…
Đừng treo biển “Nhà có vợ dữ”

Võ Thị Hảo  *Vì sao ? Khi một gia đình, một đất nước  mãi giẫm chân trong  tình trạng khốn đốn, lạc hậu,  đám quan chức tà quyền trở thành mafia cướp bóc nơi nơi, giặc ngoài biên cương vào…