Toàn Đảng, một bãi thối làm sao vá?

Đất nước thì nghèo, dân thì khó khăn, nhưng chính quyền lại tham nhũng khủng. Câu hỏi đặt ra là, với tình trạng như vậy, Việt Nam có bao giờ tiến bộ được không? Câu trả lời là không bao…
Bản chất của Đảng, dùng quyền để tư lợi

Đảng Cộng sản tự xưng là Đảng của giai cấp công nhân và nông dân. Tuy nhiên, đấy chỉ là khẩu hiệu, chứ họ không bao giờ đứng bên giai cấp này. Chiến dịch Cải cách Ruộng đất man rợ…