Hậu Đại hội 13: Lựa chọn lãnh đạo, sao cứ giấu dân?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ABN_2heGx_4 Việc lựa chọn nhân sự cấp cao tại Đại hội của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn là một công việc ‘khép kín’ mà dường như được ‘đàm phán trước’ nội bộ mà không thể có…