Nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ khác.

https://youtu.be/5wiOI3Lz6KY                   Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Techcombank là ông Hồ Hùng Anh. Ông Hùng Anh đã làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank từ tháng 05/2008 đến nay. Ông bắt đầu tham gia quản trị Ngân hàng…