Why does the Communist Party ban “livestream” on Facebook?

Vietnamese activists assessed that the government tightened the “livestreams” on Facebook to continue to monopolize the media, especially television. In the latest moves to control social networks, the Ministry of Information and Communications has proposed proposals to tighten the management…
Tại sao Đảng cấm ‘livestream’ trên Facebook?

Nhà hoạt động Việt Nam đánh giá rằng chính phủ siết chặt ‘livestream’ trên Facebook để tiếp tục ‘độc quyền’ truyền thông, đặc biệt là truyền hình. Trong những động thái mới nhất nhằm kiểm soát mạng xã hội, Bộ…