Ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng?

Link Video: https://youtu.be/Ka8n6muu9yA Nếu không có gì thay đổi thì ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi ở ghế cao nhất đảng 3 năm nữa thôi. Lò của ông Trọng bao lâu nay cho thấy ông đốt chưa mạnh và các…