Về hiện tượng ‘nịnh ông Trọng’

Link Video: https://youtu.be/nqcac0Gg6Ao Họ lấy một số bài viết của người này, người kia và bảo đó là nhân dân. Nếu tổ chức thăm dò dư luận một cách nghiêm túc … có lẽ sẽ có đến 99,9 % người…