Tội lớn của bà Tòng Thị Phóng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=0bou43l9N78 Những nhân vật như Lê Thanh Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn Chi đều có điểm chung, đó là tận dụng ưu thế quyền lực để đẩy con cái vào con đường chính trị.…