Tổng Trọng mời Putin – Việt Nam có 2 nguyên thủ

Ngày 18/6, BBC Tiếng Việt đặt vấn đề “Ông Putin thăm Việt Nam: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Chủ tịch nước Tô Lâm mời, tại sao?” BBC cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt…