Ông Tổng cố vá víu hệ thống Lenin bằng cách hạn chế khu vực tư nhân