Party internal fighting – Weakening regime

One of candidates for the Communist Party of Vietnam (CPV)’s general secretary has just made a surprising remark about the existence of the regime which is very weak and remains communist only by name. Recently, Mr. Tran Quoc Vuong, the…
Đảng kìm hãm – VN không “ngẩng mặt”

Nợ công ở Việt Nam hiện nay về thực chất không có gì ‘hay ho’ như các số liệu được ‘tính lại’ GDP mà chính phủ nước này đưa ra cho năm vừa qua và Việt Nam cần lưu ý…