Nguyễn Phú Trọng lo bị „gãy“ giữa nhiệm kỳ?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=M-eEAop69eA Ông Trọng đã 2 lần đề ra suất đặc biệt để ưu tiên cho chính ông. Có thể nói, nếu sửa điều lệ đảng bằng cách thêm những trường hợp đặc biệt cho ông vào đại hội…