Cơ hội nào cho Việt Nam chuyển đổi dân chủ?

Link Video: https://youtu.be/OSi_KVVUITc Quá trình chuyển đổi qua chế độ dân chủ ở Việt nam sẽ là tất yếu, ngay chính những người Cộng sản cũng hiểu điều này và họ chỉ cố kéo dài thời hạn để vơ vét…